fbpx

Részvételi és Játékszabály

Részvételi- és Játékszabályzat Janchili nyereményjáték 2020/01

1. A Janchili (7140 Bátaszék, Babits u. 45., továbbiakban: Szervező) által szervezett nyereményjátékban
(továbbiakban: Játék) kizárólag azon személy (továbbiakban: Játékos) vehet részt, aki nem esik a 7.
pontban meghatározott kizárt személyek körébe.
A játékban való részvételhez szükséges a Janchili által a https://www.facebook.com/Janchiliachilitanya
oldalon posztolt játékfelhívásra és közzétett játékkérdésre releváns válaszadás (továbbiakban: Pályázat).

1.1 A játékban való részvétel a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat automatikus elfogadását
jelenti.

2. A Játék 2020. február 28-n (pénteken) 8:00 órakor indul és 2020. március 6. (péntek) 23:59 óráig tart.

3. A Játékban a felhívásban rögzített kérdésre (Melyik a kedvenc Janchili szószod/szószaid? Ha még nem
kóstoltad, melyik szószt/szószokat kóstolnád meg?) a felhívás alatt kommentben történő válaszadással
(Pályázattal) lehet részt venni.

4. Egy Játékos több Pályázatot küldhet be, a Játékban résztvevők közül a Szervező sorsolással választja ki az
ajándékot nyerő Játékost. A Játékosok tudomásul veszik, hogy a Pályázatok beérkezési időpontján a
Szervező feldolgozó rendszerébe történő beérkezéskor regisztrált időpont értendő.
4.1 A Szervező nem vállal felelősséget a bármely hálózat, számítógépes hardware vagy software
bárminemű meghibásodása következtében elveszett vagy elkésett Pályázatokért. A Pályázat
elküldésének bizonyítását a Szervező nem fogadja el a megérkezés bizonyítékaként.
A Játék nyereménye 1, azaz egy darab Janchili ajándékcsomag, melynek tartalmát a Nyertes Játékos
szabadon válogathatja össze 12.000 Forint értékben. A sorsolás az összes releváns (kizárólag Janchili
termékek nevei adhatók meg válaszként) válaszadó Játékos között történik. 

A nyeremény sorsolására 2020. március 7. napján, a nyereményjáték lezárását követően, számítógép segítségével kerül sor a következő
címen: 7140 Bátaszék, Babits u. 45.
A Szervező az ajándék nyertesének nevét az adott Facebook poszt hozzászólásában közzéteszi a sorsolás
napján. Az ajándék nyertesének erre az üzenetre hivatkozva kell megadnia teljes nevét, posta címét és a
12.000 Ft értékben kiválasztott Janchili szószok nevét Facebook privát üzenetben. A Szervező az ajándékot
előre egyeztetett módon futárszolgálattal vagy személyesen juttatja el a nyerteshez.
A Szervező a nyereménysorsoláson összesen egy nyertest és egy tartalék nyertest sorsol ki. A tartalék
nyertes akkor válik jogosulttá a nyereményére, ha a nyertes Játékos (Pályázat) nem felel meg a jelen
Részvételi- és Játékszabályzatban írt feltételeknek, s így kizárásra kerül, vagy a sorsolás után a Játékos a
Facebook üzenet formájában történő értesítésre 7 napon belül nem válaszol.

5. A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átadására legkésőbb a
sorsolást követő 30 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz
eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem
értékelhető. A Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani.

6. A nyeremény másra át nem ruházható, és pénzre át nem váltható. A nyereményhez tartozó esetleges SZJA
fizetési kötelezettséget, valamint a postázási költségét a Szervező viseli.

7. A Játékban nem vehet részt a Szervező Janchili dolgozói, az Attila-Trans Cargo Kft. dolgozói és ezen
személyek Ptk. 8:1.§.(1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

8. A Játékosok által megadott postázási címek hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, stb.), a
postai kézbesítés ez okból történő elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a kézbesítés/szállítás során
keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

9. A Szervező a nyeremény tekintetében a polgári jog szabályai szerint vállal szavatosságot.

10. A Játékkal kapcsolatos információk megtalálhatóak a   https://www.facebook.com/Janchiliachilitanya oldalon. A Játék hivatalos Részvételi- és Játékszabályzata a www.janchili.com internetes oldalon

jelenik meg.

11. A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt,

aki bármely, a Szervező által szervezett promócióban csalást követ el.

12. A Játékosok adatait nem tároljuk, a nyertes személyes adatait csak a nyeremény kézbesítéséhez
használjuk fel, utána töröljük.
Ez promóció nem a Facebook szponzorálásával, ajánlásával, szervezésével illetve együttműködésével lett
szervezve, a Játék során adatkezelés és adatgyűjtés nem történik.

A Játék azonosítója: Janchili nyereményjáték 2020/01

Bátaszék, 2020. február 28.
Janchili – Bárdos Viktor
Szervező 

0